کمترین: 
12458
بیشترین: 
12545
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12506
زمان: 
12/17 22:40
قیمت دینار بحرین امروز 17 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 اسفند 1396 , 12506 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 10:10","price":12519},{"date":"1396/12/17 10:30","price":12507},{"date":"1396/12/17 11:10","price":12459},{"date":"1396/12/17 11:50","price":12458},{"date":"1396/12/17 12:10","price":12459},{"date":"1396/12/17 15:40","price":12506},{"date":"1396/12/17 16:10","price":12459},{"date":"1396/12/17 16:20","price":12506},{"date":"1396/12/17 16:40","price":12459},{"date":"1396/12/17 17:50","price":12545},{"date":"1396/12/17 18:00","price":12506},{"date":"1396/12/17 18:10","price":12459},{"date":"1396/12/17 19:00","price":12458},{"date":"1396/12/17 19:10","price":12459},{"date":"1396/12/17 20:20","price":12506},{"date":"1396/12/17 20:30","price":12459},{"date":"1396/12/17 20:40","price":12506},{"date":"1396/12/17 20:50","price":12507},{"date":"1396/12/17 22:40","price":12506}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398