کمترین: 
6903
بیشترین: 
6910
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6910
زمان: 
12/17 13:30
قیمت پوند امروز 17 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 17 اسفند 1396 , 6910 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 10:10","price":6903},{"date":"1396/12/17 13:30","price":6910}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398