کمترین: 
647900
بیشترین: 
650800
قیمت تقلبی: 
649300
زمان: 
12/17 23:45
قیمت آبشده بنکداری امروز 17 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 649300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 08:05","price":648900},{"date":"1396/12/17 12:00","price":647900},{"date":"1396/12/17 12:25","price":649000},{"date":"1396/12/17 12:35","price":649600},{"date":"1396/12/17 12:45","price":649700},{"date":"1396/12/17 12:50","price":648700},{"date":"1396/12/17 12:55","price":649000},{"date":"1396/12/17 13:05","price":648700},{"date":"1396/12/17 13:15","price":649200},{"date":"1396/12/17 13:25","price":649600},{"date":"1396/12/17 13:40","price":650100},{"date":"1396/12/17 13:50","price":650400},{"date":"1396/12/17 14:00","price":650500},{"date":"1396/12/17 14:05","price":650800},{"date":"1396/12/17 15:25","price":650500},{"date":"1396/12/17 16:15","price":650300},{"date":"1396/12/17 18:45","price":649700},{"date":"1396/12/17 21:20","price":649200},{"date":"1396/12/17 23:45","price":649300}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398