کمترین: 
2.747
بیشترین: 
2.788
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.754
زمان: 
12/17 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 17 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 2.754 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 00:00","price":2.781},{"date":"1396/12/17 01:00","price":2.784},{"date":"1396/12/17 01:32","price":2.785},{"date":"1396/12/17 04:00","price":2.779},{"date":"1396/12/17 04:32","price":2.777},{"date":"1396/12/17 05:00","price":2.779},{"date":"1396/12/17 05:32","price":2.78},{"date":"1396/12/17 06:00","price":2.777},{"date":"1396/12/17 07:00","price":2.779},{"date":"1396/12/17 09:00","price":2.776},{"date":"1396/12/17 09:32","price":2.777},{"date":"1396/12/17 10:32","price":2.774},{"date":"1396/12/17 11:00","price":2.78},{"date":"1396/12/17 11:32","price":2.781},{"date":"1396/12/17 12:00","price":2.776},{"date":"1396/12/17 13:00","price":2.78},{"date":"1396/12/17 14:32","price":2.779},{"date":"1396/12/17 15:00","price":2.766},{"date":"1396/12/17 15:32","price":2.771},{"date":"1396/12/17 16:00","price":2.772},{"date":"1396/12/17 16:32","price":2.777},{"date":"1396/12/17 17:00","price":2.78},{"date":"1396/12/17 17:32","price":2.788},{"date":"1396/12/17 18:00","price":2.772},{"date":"1396/12/17 18:32","price":2.747},{"date":"1396/12/17 19:00","price":2.751},{"date":"1396/12/17 19:32","price":2.752},{"date":"1396/12/17 20:32","price":2.757},{"date":"1396/12/17 21:00","price":2.76},{"date":"1396/12/17 21:32","price":2.763},{"date":"1396/12/17 22:00","price":2.761},{"date":"1396/12/17 22:32","price":2.76},{"date":"1396/12/17 23:00","price":2.758},{"date":"1396/12/17 23:32","price":2.754}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398