کمترین: 
1.8713
بیشترین: 
1.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8722
زمان: 
12/17 23:32
قیمت بنزین امروز 17 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 17 اسفند 1396 , 1.8722 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 00:00","price":1.9187},{"date":"1396/12/17 01:00","price":1.9195},{"date":"1396/12/17 01:32","price":1.9177},{"date":"1396/12/17 02:00","price":1.917},{"date":"1396/12/17 03:00","price":1.92},{"date":"1396/12/17 03:32","price":1.9195},{"date":"1396/12/17 04:00","price":1.9185},{"date":"1396/12/17 04:32","price":1.9165},{"date":"1396/12/17 05:00","price":1.9185},{"date":"1396/12/17 05:32","price":1.919},{"date":"1396/12/17 06:00","price":1.9175},{"date":"1396/12/17 06:32","price":1.9165},{"date":"1396/12/17 07:00","price":1.9175},{"date":"1396/12/17 08:00","price":1.9165},{"date":"1396/12/17 09:32","price":1.9155},{"date":"1396/12/17 10:08","price":1.9135},{"date":"1396/12/17 10:32","price":1.9145},{"date":"1396/12/17 11:00","price":1.912},{"date":"1396/12/17 11:32","price":1.9123},{"date":"1396/12/17 12:00","price":1.913},{"date":"1396/12/17 12:32","price":1.9115},{"date":"1396/12/17 13:00","price":1.9075},{"date":"1396/12/17 14:00","price":1.905},{"date":"1396/12/17 14:32","price":1.9055},{"date":"1396/12/17 15:00","price":1.902},{"date":"1396/12/17 15:32","price":1.8996},{"date":"1396/12/17 16:00","price":1.9015},{"date":"1396/12/17 16:32","price":1.9019},{"date":"1396/12/17 17:00","price":1.9065},{"date":"1396/12/17 18:00","price":1.898},{"date":"1396/12/17 18:32","price":1.885},{"date":"1396/12/17 19:00","price":1.8863},{"date":"1396/12/17 19:32","price":1.8832},{"date":"1396/12/17 20:32","price":1.8815},{"date":"1396/12/17 21:00","price":1.8795},{"date":"1396/12/17 21:32","price":1.8816},{"date":"1396/12/17 22:00","price":1.8825},{"date":"1396/12/17 22:32","price":1.8775},{"date":"1396/12/17 23:00","price":1.8713},{"date":"1396/12/17 23:32","price":1.8722}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398