کمترین: 
565.63
بیشترین: 
573.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
567.38
زمان: 
12/17 23:32
قیمت گازوئیل امروز 17 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 567.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 00:00","price":569.63},{"date":"1396/12/17 01:00","price":570.63},{"date":"1396/12/17 01:32","price":570.25},{"date":"1396/12/17 05:00","price":570.5},{"date":"1396/12/17 05:32","price":570.75},{"date":"1396/12/17 06:00","price":570.25},{"date":"1396/12/17 06:32","price":570.13},{"date":"1396/12/17 07:00","price":570.38},{"date":"1396/12/17 08:00","price":569.88},{"date":"1396/12/17 09:00","price":569.75},{"date":"1396/12/17 10:08","price":569.38},{"date":"1396/12/17 10:32","price":569.75},{"date":"1396/12/17 11:00","price":568.88},{"date":"1396/12/17 12:32","price":569.13},{"date":"1396/12/17 13:00","price":568.38},{"date":"1396/12/17 13:32","price":568.63},{"date":"1396/12/17 14:00","price":568.13},{"date":"1396/12/17 15:00","price":566.88},{"date":"1396/12/17 15:32","price":566.13},{"date":"1396/12/17 16:00","price":566.63},{"date":"1396/12/17 16:32","price":573.5},{"date":"1396/12/17 17:00","price":570.13},{"date":"1396/12/17 17:32","price":569.88},{"date":"1396/12/17 18:00","price":570.38},{"date":"1396/12/17 18:32","price":566.88},{"date":"1396/12/17 19:00","price":567.13},{"date":"1396/12/17 19:32","price":566.5},{"date":"1396/12/17 20:32","price":567.63},{"date":"1396/12/17 21:00","price":567.38},{"date":"1396/12/17 21:32","price":567.63},{"date":"1396/12/17 22:00","price":567.88},{"date":"1396/12/17 22:32","price":566.88},{"date":"1396/12/17 23:00","price":565.63},{"date":"1396/12/17 23:32","price":567.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398