کمترین: 
9200
بیشترین: 
10083
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9290.7
زمان: 
12/17 23:30
قیمت بیت کوین امروز 17 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 اسفند 1396 , 9290.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 00:00","price":9771.6},{"date":"1396/12/17 01:00","price":9906.3},{"date":"1396/12/17 01:30","price":9938.1},{"date":"1396/12/17 02:00","price":10083},{"date":"1396/12/17 02:30","price":9910},{"date":"1396/12/17 03:00","price":9826.7},{"date":"1396/12/17 03:30","price":9863.7},{"date":"1396/12/17 04:00","price":9989},{"date":"1396/12/17 04:30","price":9941.1},{"date":"1396/12/17 05:30","price":9847.9},{"date":"1396/12/17 06:00","price":9609.6},{"date":"1396/12/17 06:30","price":9607.7},{"date":"1396/12/17 08:30","price":9747.9},{"date":"1396/12/17 09:00","price":9718.9},{"date":"1396/12/17 11:30","price":9946.2},{"date":"1396/12/17 14:30","price":9999},{"date":"1396/12/17 15:00","price":10013},{"date":"1396/12/17 15:30","price":9999},{"date":"1396/12/17 16:00","price":9935},{"date":"1396/12/17 16:30","price":9784.8},{"date":"1396/12/17 17:30","price":9864.7},{"date":"1396/12/17 20:30","price":9372.7},{"date":"1396/12/17 21:00","price":9200},{"date":"1396/12/17 23:30","price":9290.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398