کمترین: 
1.8598
بیشترین: 
1.8821
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8657
زمان: 
12/17 23:32
قیمت نفت کوره امروز 17 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 1.8657 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 00:00","price":1.8798},{"date":"1396/12/17 00:32","price":1.8794},{"date":"1396/12/17 01:00","price":1.8812},{"date":"1396/12/17 01:32","price":1.8819},{"date":"1396/12/17 02:00","price":1.8817},{"date":"1396/12/17 03:32","price":1.8809},{"date":"1396/12/17 04:00","price":1.8812},{"date":"1396/12/17 04:32","price":1.8808},{"date":"1396/12/17 05:00","price":1.8816},{"date":"1396/12/17 05:32","price":1.8821},{"date":"1396/12/17 06:00","price":1.881},{"date":"1396/12/17 06:32","price":1.8809},{"date":"1396/12/17 07:00","price":1.8815},{"date":"1396/12/17 07:32","price":1.8809},{"date":"1396/12/17 08:00","price":1.8799},{"date":"1396/12/17 08:32","price":1.8796},{"date":"1396/12/17 09:00","price":1.8797},{"date":"1396/12/17 09:32","price":1.8768},{"date":"1396/12/17 10:08","price":1.8784},{"date":"1396/12/17 10:32","price":1.8785},{"date":"1396/12/17 11:00","price":1.8775},{"date":"1396/12/17 11:32","price":1.8768},{"date":"1396/12/17 12:00","price":1.8783},{"date":"1396/12/17 12:32","price":1.8766},{"date":"1396/12/17 13:00","price":1.8729},{"date":"1396/12/17 13:32","price":1.8766},{"date":"1396/12/17 14:00","price":1.8752},{"date":"1396/12/17 14:32","price":1.874},{"date":"1396/12/17 15:00","price":1.8706},{"date":"1396/12/17 15:32","price":1.8687},{"date":"1396/12/17 16:00","price":1.8715},{"date":"1396/12/17 16:32","price":1.8723},{"date":"1396/12/17 17:00","price":1.8775},{"date":"1396/12/17 17:32","price":1.8737},{"date":"1396/12/17 18:00","price":1.876},{"date":"1396/12/17 18:32","price":1.8657},{"date":"1396/12/17 19:00","price":1.8671},{"date":"1396/12/17 19:32","price":1.8615},{"date":"1396/12/17 20:00","price":1.87},{"date":"1396/12/17 20:32","price":1.8666},{"date":"1396/12/17 21:00","price":1.8676},{"date":"1396/12/17 21:32","price":1.8667},{"date":"1396/12/17 22:00","price":1.8655},{"date":"1396/12/17 22:32","price":1.8636},{"date":"1396/12/17 23:00","price":1.8598},{"date":"1396/12/17 23:32","price":1.8657}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398