کمترین: 
63.55
بیشترین: 
64.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.78
زمان: 
12/17 23:32
قیمت نفت برنت امروز 17 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 63.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 00:00","price":64.45},{"date":"1396/12/17 01:00","price":64.58},{"date":"1396/12/17 01:32","price":64.52},{"date":"1396/12/17 02:00","price":64.57},{"date":"1396/12/17 02:32","price":64.58},{"date":"1396/12/17 03:00","price":64.56},{"date":"1396/12/17 05:00","price":64.53},{"date":"1396/12/17 05:32","price":64.55},{"date":"1396/12/17 06:00","price":64.49},{"date":"1396/12/17 06:32","price":64.47},{"date":"1396/12/17 07:00","price":64.5},{"date":"1396/12/17 08:00","price":64.45},{"date":"1396/12/17 08:32","price":64.46},{"date":"1396/12/17 09:00","price":64.47},{"date":"1396/12/17 09:32","price":64.45},{"date":"1396/12/17 10:08","price":64.39},{"date":"1396/12/17 10:32","price":64.44},{"date":"1396/12/17 11:00","price":64.38},{"date":"1396/12/17 11:32","price":64.37},{"date":"1396/12/17 12:00","price":64.43},{"date":"1396/12/17 12:32","price":64.39},{"date":"1396/12/17 13:00","price":64.31},{"date":"1396/12/17 14:00","price":64.3},{"date":"1396/12/17 15:00","price":64.13},{"date":"1396/12/17 15:32","price":64.03},{"date":"1396/12/17 16:00","price":64.11},{"date":"1396/12/17 16:32","price":64.14},{"date":"1396/12/17 17:00","price":64.34},{"date":"1396/12/17 17:32","price":64.28},{"date":"1396/12/17 18:00","price":64.34},{"date":"1396/12/17 18:32","price":63.89},{"date":"1396/12/17 19:00","price":63.96},{"date":"1396/12/17 19:32","price":63.84},{"date":"1396/12/17 20:32","price":63.81},{"date":"1396/12/17 21:32","price":63.88},{"date":"1396/12/17 22:32","price":63.7},{"date":"1396/12/17 23:00","price":63.55},{"date":"1396/12/17 23:32","price":63.78}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398