کمترین: 
60.12
بیشترین: 
61.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.27
زمان: 
12/17 23:32
قیمت نفت سبک امروز 17 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 اسفند 1396 , 60.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/17 00:00","price":61.24},{"date":"1396/12/17 01:00","price":61.39},{"date":"1396/12/17 01:32","price":61.34},{"date":"1396/12/17 02:00","price":61.36},{"date":"1396/12/17 03:00","price":61.3},{"date":"1396/12/17 03:32","price":61.31},{"date":"1396/12/17 05:00","price":61.34},{"date":"1396/12/17 05:32","price":61.37},{"date":"1396/12/17 06:00","price":61.31},{"date":"1396/12/17 06:32","price":61.28},{"date":"1396/12/17 07:00","price":61.33},{"date":"1396/12/17 08:00","price":61.27},{"date":"1396/12/17 09:00","price":61.28},{"date":"1396/12/17 09:32","price":61.27},{"date":"1396/12/17 10:08","price":61.22},{"date":"1396/12/17 10:32","price":61.26},{"date":"1396/12/17 11:00","price":61.19},{"date":"1396/12/17 11:32","price":61.2},{"date":"1396/12/17 12:00","price":61.23},{"date":"1396/12/17 12:32","price":61.22},{"date":"1396/12/17 13:00","price":61.19},{"date":"1396/12/17 13:32","price":61.17},{"date":"1396/12/17 14:32","price":61.2},{"date":"1396/12/17 15:00","price":61.06},{"date":"1396/12/17 15:32","price":60.98},{"date":"1396/12/17 16:00","price":61.06},{"date":"1396/12/17 16:32","price":61.09},{"date":"1396/12/17 17:00","price":61.27},{"date":"1396/12/17 17:32","price":61.2},{"date":"1396/12/17 18:00","price":61.3},{"date":"1396/12/17 18:32","price":60.8},{"date":"1396/12/17 19:00","price":60.7},{"date":"1396/12/17 19:32","price":60.48},{"date":"1396/12/17 20:32","price":60.38},{"date":"1396/12/17 21:00","price":60.45},{"date":"1396/12/17 21:32","price":60.52},{"date":"1396/12/17 22:00","price":60.48},{"date":"1396/12/17 22:32","price":60.31},{"date":"1396/12/17 23:00","price":60.12},{"date":"1396/12/17 23:32","price":60.27}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398