کمترین: 
648000
بیشترین: 
651900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
648400
زمان: 
12/16 22:35
قیمت مثقال طلا امروز 16 اسفند 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 16 اسفند 1396 , 648400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 13:35","price":651900},{"date":"1396/12/16 13:40","price":651500},{"date":"1396/12/16 13:50","price":651200},{"date":"1396/12/16 13:55","price":651000},{"date":"1396/12/16 14:00","price":650500},{"date":"1396/12/16 14:10","price":650000},{"date":"1396/12/16 14:35","price":649200},{"date":"1396/12/16 14:55","price":649000},{"date":"1396/12/16 15:00","price":649100},{"date":"1396/12/16 15:05","price":649200},{"date":"1396/12/16 15:30","price":650500},{"date":"1396/12/16 15:50","price":650300},{"date":"1396/12/16 16:10","price":649000},{"date":"1396/12/16 16:40","price":649300},{"date":"1396/12/16 17:20","price":649700},{"date":"1396/12/16 17:55","price":649800},{"date":"1396/12/16 19:00","price":649600},{"date":"1396/12/16 19:05","price":649300},{"date":"1396/12/16 19:10","price":649700},{"date":"1396/12/16 19:15","price":649500},{"date":"1396/12/16 19:20","price":649100},{"date":"1396/12/16 19:25","price":649300},{"date":"1396/12/16 19:30","price":649200},{"date":"1396/12/16 19:35","price":649100},{"date":"1396/12/16 19:40","price":649000},{"date":"1396/12/16 20:05","price":648200},{"date":"1396/12/16 20:30","price":648000},{"date":"1396/12/16 21:35","price":648500},{"date":"1396/12/16 21:50","price":648600},{"date":"1396/12/16 21:55","price":648700},{"date":"1396/12/16 22:00","price":648800},{"date":"1396/12/16 22:05","price":648500},{"date":"1396/12/16 22:35","price":648400}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398