کمترین: 
648500
بیشترین: 
652500
قیمت تقلبی: 
648500
زمان: 
12/16 21:05
قیمت آبشده بنکداری امروز 16 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 648500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 12:10","price":649500},{"date":"1396/12/16 12:20","price":650400},{"date":"1396/12/16 12:25","price":650600},{"date":"1396/12/16 12:40","price":651500},{"date":"1396/12/16 12:45","price":651700},{"date":"1396/12/16 12:55","price":652000},{"date":"1396/12/16 13:05","price":652400},{"date":"1396/12/16 13:15","price":652500},{"date":"1396/12/16 13:25","price":651900},{"date":"1396/12/16 13:40","price":652300},{"date":"1396/12/16 13:55","price":651600},{"date":"1396/12/16 14:10","price":650500},{"date":"1396/12/16 14:35","price":650400},{"date":"1396/12/16 14:40","price":649600},{"date":"1396/12/16 14:45","price":650000},{"date":"1396/12/16 14:55","price":649600},{"date":"1396/12/16 15:05","price":649700},{"date":"1396/12/16 15:40","price":651000},{"date":"1396/12/16 15:45","price":650700},{"date":"1396/12/16 16:05","price":650000},{"date":"1396/12/16 16:10","price":649700},{"date":"1396/12/16 16:25","price":649600},{"date":"1396/12/16 16:40","price":649700},{"date":"1396/12/16 17:20","price":650100},{"date":"1396/12/16 17:35","price":650200},{"date":"1396/12/16 18:25","price":650300},{"date":"1396/12/16 21:05","price":648500}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398