کمترین: 
6885
بیشترین: 
6892
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6892
زمان: 
12/16 13:30
قیمت پوند امروز 16 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 16 اسفند 1396 , 6892 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 10:30","price":6885},{"date":"1396/12/16 11:40","price":6892},{"date":"1396/12/16 13:20","price":6888},{"date":"1396/12/16 13:30","price":6892}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398