کمترین: 
12397
بیشترین: 
12520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12471
زمان: 
12/16 13:50
قیمت دینار بحرین امروز 16 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 16 اسفند 1396 , 12471 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 10:10","price":12444},{"date":"1396/12/16 10:30","price":12445},{"date":"1396/12/16 11:30","price":12397},{"date":"1396/12/16 13:00","price":12444},{"date":"1396/12/16 13:10","price":12519},{"date":"1396/12/16 13:30","price":12520},{"date":"1396/12/16 13:50","price":12471}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398