کمترین: 
5198.1
بیشترین: 
5198.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5198.1
زمان: 
12/16 09:50
قیمت پوند امروز 16 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 16 اسفند 1396 , 5198.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":5198.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398