کمترین: 
771
بیشترین: 
838.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
781
زمان: 
12/16 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 781 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 02:30","price":829.97},{"date":"1396/12/16 03:00","price":826},{"date":"1396/12/16 03:30","price":836.18},{"date":"1396/12/16 04:00","price":836.45},{"date":"1396/12/16 04:30","price":838.52},{"date":"1396/12/16 05:00","price":834.24},{"date":"1396/12/16 08:30","price":832.08},{"date":"1396/12/16 09:00","price":829.11},{"date":"1396/12/16 10:00","price":823},{"date":"1396/12/16 10:30","price":810},{"date":"1396/12/16 11:00","price":807},{"date":"1396/12/16 11:30","price":815.59},{"date":"1396/12/16 12:30","price":813.09},{"date":"1396/12/16 13:00","price":811.8},{"date":"1396/12/16 13:30","price":808.94},{"date":"1396/12/16 14:00","price":803.61},{"date":"1396/12/16 17:30","price":811.75},{"date":"1396/12/16 18:30","price":805},{"date":"1396/12/16 19:30","price":810.31},{"date":"1396/12/16 20:00","price":805.47},{"date":"1396/12/16 20:30","price":805.2},{"date":"1396/12/16 21:00","price":776.1},{"date":"1396/12/16 21:30","price":771},{"date":"1396/12/16 22:00","price":783.68},{"date":"1396/12/16 22:30","price":791},{"date":"1396/12/16 23:00","price":780},{"date":"1396/12/16 23:30","price":781}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398