کمترین: 
9548.2
بیشترین: 
10878
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9802.7
زمان: 
12/16 23:30
قیمت بیت کوین امروز 16 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 16 اسفند 1396 , 9802.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 02:30","price":10763},{"date":"1396/12/16 03:00","price":10720},{"date":"1396/12/16 04:00","price":10820},{"date":"1396/12/16 04:30","price":10878},{"date":"1396/12/16 05:00","price":10799},{"date":"1396/12/16 08:30","price":10767},{"date":"1396/12/16 09:00","price":10760},{"date":"1396/12/16 09:30","price":10651},{"date":"1396/12/16 10:00","price":10573},{"date":"1396/12/16 10:30","price":10490},{"date":"1396/12/16 11:00","price":10483},{"date":"1396/12/16 11:30","price":10516},{"date":"1396/12/16 12:00","price":10602},{"date":"1396/12/16 13:00","price":10544},{"date":"1396/12/16 13:30","price":10508},{"date":"1396/12/16 14:00","price":10562},{"date":"1396/12/16 17:30","price":10536},{"date":"1396/12/16 18:00","price":10603},{"date":"1396/12/16 18:30","price":10658},{"date":"1396/12/16 19:00","price":10692},{"date":"1396/12/16 19:30","price":10617},{"date":"1396/12/16 20:00","price":10516},{"date":"1396/12/16 21:00","price":9548.2},{"date":"1396/12/16 21:30","price":9777.9},{"date":"1396/12/16 22:30","price":9761.9},{"date":"1396/12/16 23:00","price":9686.2},{"date":"1396/12/16 23:30","price":9802.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398