کمترین: 
2.747
بیشترین: 
2.785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.777
زمان: 
12/16 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 16 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 2.777 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 00:00","price":2.749},{"date":"1396/12/16 00:32","price":2.755},{"date":"1396/12/16 02:00","price":2.752},{"date":"1396/12/16 03:32","price":2.754},{"date":"1396/12/16 04:00","price":2.752},{"date":"1396/12/16 05:00","price":2.751},{"date":"1396/12/16 05:32","price":2.747},{"date":"1396/12/16 06:00","price":2.749},{"date":"1396/12/16 07:00","price":2.751},{"date":"1396/12/16 07:32","price":2.752},{"date":"1396/12/16 08:00","price":2.753},{"date":"1396/12/16 08:32","price":2.752},{"date":"1396/12/16 09:32","price":2.748},{"date":"1396/12/16 10:00","price":2.749},{"date":"1396/12/16 10:32","price":2.748},{"date":"1396/12/16 11:00","price":2.755},{"date":"1396/12/16 11:32","price":2.764},{"date":"1396/12/16 12:00","price":2.756},{"date":"1396/12/16 12:32","price":2.757},{"date":"1396/12/16 13:00","price":2.756},{"date":"1396/12/16 13:32","price":2.757},{"date":"1396/12/16 14:00","price":2.763},{"date":"1396/12/16 14:32","price":2.76},{"date":"1396/12/16 15:00","price":2.766},{"date":"1396/12/16 15:32","price":2.772},{"date":"1396/12/16 16:00","price":2.78},{"date":"1396/12/16 17:00","price":2.776},{"date":"1396/12/16 18:00","price":2.785},{"date":"1396/12/16 18:32","price":2.784},{"date":"1396/12/16 19:00","price":2.771},{"date":"1396/12/16 20:00","price":2.78},{"date":"1396/12/16 20:32","price":2.782},{"date":"1396/12/16 21:00","price":2.779},{"date":"1396/12/16 21:32","price":2.78},{"date":"1396/12/16 22:32","price":2.784},{"date":"1396/12/16 23:00","price":2.78},{"date":"1396/12/16 23:32","price":2.777}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398