کمترین: 
1.903
بیشترین: 
1.9465
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9075
زمان: 
12/16 23:32
قیمت بنزین امروز 16 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 16 اسفند 1396 , 1.9075 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 00:00","price":1.9325},{"date":"1396/12/16 00:32","price":1.9304},{"date":"1396/12/16 01:00","price":1.9305},{"date":"1396/12/16 02:00","price":1.9405},{"date":"1396/12/16 03:00","price":1.9314},{"date":"1396/12/16 03:32","price":1.931},{"date":"1396/12/16 04:00","price":1.9295},{"date":"1396/12/16 04:32","price":1.9245},{"date":"1396/12/16 05:00","price":1.93},{"date":"1396/12/16 05:32","price":1.9325},{"date":"1396/12/16 06:00","price":1.9305},{"date":"1396/12/16 06:32","price":1.9295},{"date":"1396/12/16 07:00","price":1.93},{"date":"1396/12/16 07:32","price":1.9295},{"date":"1396/12/16 08:00","price":1.9305},{"date":"1396/12/16 08:32","price":1.9315},{"date":"1396/12/16 09:32","price":1.929},{"date":"1396/12/16 10:00","price":1.9285},{"date":"1396/12/16 10:32","price":1.929},{"date":"1396/12/16 11:00","price":1.9285},{"date":"1396/12/16 11:32","price":1.9305},{"date":"1396/12/16 12:00","price":1.9289},{"date":"1396/12/16 12:32","price":1.9245},{"date":"1396/12/16 13:00","price":1.9215},{"date":"1396/12/16 13:32","price":1.9225},{"date":"1396/12/16 14:00","price":1.9292},{"date":"1396/12/16 14:32","price":1.93},{"date":"1396/12/16 15:00","price":1.9305},{"date":"1396/12/16 15:32","price":1.929},{"date":"1396/12/16 16:00","price":1.9325},{"date":"1396/12/16 16:32","price":1.938},{"date":"1396/12/16 17:00","price":1.9395},{"date":"1396/12/16 17:32","price":1.9428},{"date":"1396/12/16 18:00","price":1.9465},{"date":"1396/12/16 18:32","price":1.9355},{"date":"1396/12/16 19:00","price":1.9286},{"date":"1396/12/16 20:00","price":1.9269},{"date":"1396/12/16 20:32","price":1.9337},{"date":"1396/12/16 21:00","price":1.906},{"date":"1396/12/16 21:32","price":1.903},{"date":"1396/12/16 22:00","price":1.9045},{"date":"1396/12/16 22:32","price":1.9105},{"date":"1396/12/16 23:00","price":1.912},{"date":"1396/12/16 23:32","price":1.9075}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398