کمترین: 
565.38
بیشترین: 
576.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
568.38
زمان: 
12/16 23:32
قیمت گازوئیل امروز 16 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 568.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 00:00","price":574.38},{"date":"1396/12/16 00:32","price":573.88},{"date":"1396/12/16 01:00","price":574},{"date":"1396/12/16 02:00","price":573},{"date":"1396/12/16 05:00","price":570.5},{"date":"1396/12/16 05:32","price":571.13},{"date":"1396/12/16 06:00","price":570.5},{"date":"1396/12/16 06:32","price":570.25},{"date":"1396/12/16 07:32","price":570.5},{"date":"1396/12/16 08:00","price":570.75},{"date":"1396/12/16 08:32","price":571},{"date":"1396/12/16 09:32","price":569.88},{"date":"1396/12/16 10:32","price":570.25},{"date":"1396/12/16 11:00","price":569.75},{"date":"1396/12/16 11:32","price":570.5},{"date":"1396/12/16 12:00","price":570.63},{"date":"1396/12/16 12:32","price":569.13},{"date":"1396/12/16 13:00","price":568.63},{"date":"1396/12/16 13:32","price":569.38},{"date":"1396/12/16 14:00","price":571.63},{"date":"1396/12/16 14:32","price":572.88},{"date":"1396/12/16 15:00","price":572.75},{"date":"1396/12/16 16:00","price":573.38},{"date":"1396/12/16 16:32","price":575.75},{"date":"1396/12/16 17:00","price":575.63},{"date":"1396/12/16 17:32","price":576.88},{"date":"1396/12/16 18:32","price":572.63},{"date":"1396/12/16 19:00","price":571.63},{"date":"1396/12/16 20:00","price":571.13},{"date":"1396/12/16 20:32","price":573.88},{"date":"1396/12/16 21:00","price":566.13},{"date":"1396/12/16 21:32","price":565.38},{"date":"1396/12/16 22:00","price":566.5},{"date":"1396/12/16 22:32","price":568.38},{"date":"1396/12/16 23:00","price":569.13},{"date":"1396/12/16 23:32","price":568.38}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398