کمترین: 
1.8682
بیشترین: 
1.9064
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8763
زمان: 
12/16 23:32
قیمت نفت کوره امروز 16 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 1.8763 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 00:00","price":1.901},{"date":"1396/12/16 00:32","price":1.9002},{"date":"1396/12/16 01:00","price":1.9013},{"date":"1396/12/16 01:32","price":1.9015},{"date":"1396/12/16 02:00","price":1.8952},{"date":"1396/12/16 03:00","price":1.8873},{"date":"1396/12/16 03:32","price":1.8874},{"date":"1396/12/16 04:00","price":1.8862},{"date":"1396/12/16 04:32","price":1.8845},{"date":"1396/12/16 05:00","price":1.8893},{"date":"1396/12/16 05:32","price":1.8881},{"date":"1396/12/16 06:00","price":1.8874},{"date":"1396/12/16 06:32","price":1.8867},{"date":"1396/12/16 07:00","price":1.8861},{"date":"1396/12/16 07:32","price":1.8864},{"date":"1396/12/16 08:00","price":1.887},{"date":"1396/12/16 08:32","price":1.8884},{"date":"1396/12/16 09:00","price":1.8876},{"date":"1396/12/16 09:32","price":1.8854},{"date":"1396/12/16 10:00","price":1.8853},{"date":"1396/12/16 10:32","price":1.8864},{"date":"1396/12/16 11:00","price":1.8849},{"date":"1396/12/16 11:32","price":1.8875},{"date":"1396/12/16 12:00","price":1.8851},{"date":"1396/12/16 12:32","price":1.8822},{"date":"1396/12/16 13:00","price":1.8806},{"date":"1396/12/16 13:32","price":1.8784},{"date":"1396/12/16 14:00","price":1.8908},{"date":"1396/12/16 14:32","price":1.892},{"date":"1396/12/16 15:00","price":1.8913},{"date":"1396/12/16 15:32","price":1.8903},{"date":"1396/12/16 16:00","price":1.8988},{"date":"1396/12/16 16:32","price":1.9021},{"date":"1396/12/16 17:00","price":1.9044},{"date":"1396/12/16 17:32","price":1.9064},{"date":"1396/12/16 18:00","price":1.9005},{"date":"1396/12/16 18:32","price":1.8922},{"date":"1396/12/16 19:00","price":1.8895},{"date":"1396/12/16 19:32","price":1.8947},{"date":"1396/12/16 20:00","price":1.8853},{"date":"1396/12/16 20:32","price":1.8714},{"date":"1396/12/16 21:00","price":1.8689},{"date":"1396/12/16 21:32","price":1.8682},{"date":"1396/12/16 22:00","price":1.8762},{"date":"1396/12/16 22:32","price":1.8743},{"date":"1396/12/16 23:00","price":1.8768},{"date":"1396/12/16 23:32","price":1.8763}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398