کمترین: 
63.95
بیشترین: 
65.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.33
زمان: 
12/16 23:32
قیمت نفت برنت امروز 16 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 64.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 00:00","price":65.69},{"date":"1396/12/16 00:32","price":65.68},{"date":"1396/12/16 01:00","price":65.65},{"date":"1396/12/16 02:00","price":65.58},{"date":"1396/12/16 02:32","price":65.59},{"date":"1396/12/16 03:00","price":65.5},{"date":"1396/12/16 05:00","price":65.24},{"date":"1396/12/16 05:32","price":65.36},{"date":"1396/12/16 06:00","price":65.3},{"date":"1396/12/16 06:32","price":65.25},{"date":"1396/12/16 07:32","price":65.26},{"date":"1396/12/16 08:00","price":65.27},{"date":"1396/12/16 08:32","price":65.3},{"date":"1396/12/16 09:00","price":65.28},{"date":"1396/12/16 09:32","price":65.21},{"date":"1396/12/16 10:00","price":65.2},{"date":"1396/12/16 10:32","price":65.26},{"date":"1396/12/16 11:00","price":65.23},{"date":"1396/12/16 11:32","price":65.31},{"date":"1396/12/16 12:00","price":65.23},{"date":"1396/12/16 12:32","price":65.06},{"date":"1396/12/16 13:00","price":64.95},{"date":"1396/12/16 13:32","price":65.02},{"date":"1396/12/16 14:00","price":65.3},{"date":"1396/12/16 14:32","price":65.29},{"date":"1396/12/16 15:00","price":65.26},{"date":"1396/12/16 15:32","price":65.19},{"date":"1396/12/16 16:00","price":65.3},{"date":"1396/12/16 16:32","price":65.53},{"date":"1396/12/16 17:32","price":65.66},{"date":"1396/12/16 18:00","price":65.69},{"date":"1396/12/16 18:32","price":65.22},{"date":"1396/12/16 19:00","price":65.08},{"date":"1396/12/16 20:00","price":65.1},{"date":"1396/12/16 20:32","price":65.23},{"date":"1396/12/16 21:00","price":64.13},{"date":"1396/12/16 21:32","price":63.95},{"date":"1396/12/16 22:00","price":64.09},{"date":"1396/12/16 22:32","price":64.34},{"date":"1396/12/16 23:00","price":64.5},{"date":"1396/12/16 23:32","price":64.33}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398