کمترین: 
60.72
بیشترین: 
62.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.16
زمان: 
12/16 23:32
قیمت نفت سبک امروز 16 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 61.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 00:00","price":62.49},{"date":"1396/12/16 00:32","price":62.48},{"date":"1396/12/16 01:00","price":62.44},{"date":"1396/12/16 02:00","price":62.36},{"date":"1396/12/16 03:00","price":62.05},{"date":"1396/12/16 03:32","price":62.03},{"date":"1396/12/16 04:00","price":62.02},{"date":"1396/12/16 04:32","price":61.86},{"date":"1396/12/16 05:00","price":62.08},{"date":"1396/12/16 05:32","price":62.16},{"date":"1396/12/16 06:00","price":62.12},{"date":"1396/12/16 07:00","price":62.11},{"date":"1396/12/16 07:32","price":62.12},{"date":"1396/12/16 08:32","price":62.14},{"date":"1396/12/16 09:00","price":62.12},{"date":"1396/12/16 09:32","price":62.03},{"date":"1396/12/16 10:00","price":62.05},{"date":"1396/12/16 10:32","price":62.08},{"date":"1396/12/16 11:00","price":62.09},{"date":"1396/12/16 11:32","price":62.19},{"date":"1396/12/16 12:00","price":62.12},{"date":"1396/12/16 12:32","price":61.95},{"date":"1396/12/16 13:00","price":61.91},{"date":"1396/12/16 13:32","price":61.92},{"date":"1396/12/16 14:00","price":62.16},{"date":"1396/12/16 14:32","price":62.17},{"date":"1396/12/16 15:00","price":62.13},{"date":"1396/12/16 15:32","price":62.06},{"date":"1396/12/16 16:00","price":62.12},{"date":"1396/12/16 16:32","price":62.33},{"date":"1396/12/16 17:00","price":62.28},{"date":"1396/12/16 17:32","price":62.39},{"date":"1396/12/16 18:00","price":62.41},{"date":"1396/12/16 18:32","price":62.01},{"date":"1396/12/16 19:00","price":61.84},{"date":"1396/12/16 20:00","price":61.98},{"date":"1396/12/16 20:32","price":62.02},{"date":"1396/12/16 21:00","price":60.87},{"date":"1396/12/16 21:32","price":60.72},{"date":"1396/12/16 22:00","price":60.88},{"date":"1396/12/16 22:32","price":61.09},{"date":"1396/12/16 23:00","price":61.24},{"date":"1396/12/16 23:32","price":61.16}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398