کمترین: 
96991
بیشترین: 
97180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96991.0
زمان: 
12/15 14:20
قیمت شاخص بورس امروز 15 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 96991.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 11:20","price":97180.0},{"date":"1396/12/15 11:30","price":97168.1},{"date":"1396/12/15 11:40","price":97152.0},{"date":"1396/12/15 14:20","price":96991.0}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398