کمترین: 
5512
بیشترین: 
5552
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5552
زمان: 
12/15 13:30
قیمت یورو امروز 15 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 15 اسفند 1396 , 5552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 11:10","price":5512},{"date":"1396/12/15 11:20","price":5544},{"date":"1396/12/15 13:30","price":5552}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398