کمترین: 
9942.3
بیشترین: 
9942.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9942.3
زمان: 
12/15 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 15 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 15 اسفند 1396 , 9942.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":9942.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398