کمترین: 
643600
بیشترین: 
649500
قیمت تقلبی: 
648500
زمان: 
12/15 22:15
قیمت آبشده بنکداری امروز 15 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 648500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 08:10","price":644500},{"date":"1396/12/15 12:10","price":643600},{"date":"1396/12/15 12:15","price":644500},{"date":"1396/12/15 12:25","price":644800},{"date":"1396/12/15 12:30","price":645200},{"date":"1396/12/15 12:35","price":645500},{"date":"1396/12/15 12:40","price":645900},{"date":"1396/12/15 12:55","price":646700},{"date":"1396/12/15 13:05","price":646900},{"date":"1396/12/15 13:15","price":646000},{"date":"1396/12/15 13:25","price":645800},{"date":"1396/12/15 13:35","price":645600},{"date":"1396/12/15 13:45","price":644700},{"date":"1396/12/15 13:55","price":645200},{"date":"1396/12/15 14:25","price":645800},{"date":"1396/12/15 15:15","price":645500},{"date":"1396/12/15 15:25","price":645700},{"date":"1396/12/15 15:35","price":646600},{"date":"1396/12/15 15:50","price":646800},{"date":"1396/12/15 15:55","price":647200},{"date":"1396/12/15 16:00","price":647100},{"date":"1396/12/15 16:10","price":646500},{"date":"1396/12/15 16:40","price":646800},{"date":"1396/12/15 17:10","price":647400},{"date":"1396/12/15 17:15","price":647500},{"date":"1396/12/15 17:20","price":647900},{"date":"1396/12/15 17:45","price":648400},{"date":"1396/12/15 17:50","price":648500},{"date":"1396/12/15 18:25","price":648000},{"date":"1396/12/15 20:15","price":649500},{"date":"1396/12/15 22:15","price":648500}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398