کمترین: 
2.704
بیشترین: 
2.749
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.745
زمان: 
12/15 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 15 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 2.745 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 00:08","price":2.704},{"date":"1396/12/15 01:32","price":2.707},{"date":"1396/12/15 02:00","price":2.705},{"date":"1396/12/15 03:00","price":2.713},{"date":"1396/12/15 03:32","price":2.712},{"date":"1396/12/15 04:00","price":2.715},{"date":"1396/12/15 05:00","price":2.713},{"date":"1396/12/15 05:32","price":2.712},{"date":"1396/12/15 06:00","price":2.708},{"date":"1396/12/15 06:32","price":2.707},{"date":"1396/12/15 08:00","price":2.704},{"date":"1396/12/15 08:32","price":2.705},{"date":"1396/12/15 09:32","price":2.71},{"date":"1396/12/15 10:00","price":2.712},{"date":"1396/12/15 11:32","price":2.711},{"date":"1396/12/15 12:00","price":2.707},{"date":"1396/12/15 12:32","price":2.704},{"date":"1396/12/15 13:00","price":2.708},{"date":"1396/12/15 13:32","price":2.712},{"date":"1396/12/15 14:00","price":2.711},{"date":"1396/12/15 14:32","price":2.71},{"date":"1396/12/15 15:00","price":2.712},{"date":"1396/12/15 15:32","price":2.713},{"date":"1396/12/15 16:00","price":2.715},{"date":"1396/12/15 16:32","price":2.73},{"date":"1396/12/15 17:00","price":2.724},{"date":"1396/12/15 17:32","price":2.729},{"date":"1396/12/15 18:08","price":2.745},{"date":"1396/12/15 18:32","price":2.742},{"date":"1396/12/15 19:00","price":2.737},{"date":"1396/12/15 20:00","price":2.742},{"date":"1396/12/15 20:32","price":2.731},{"date":"1396/12/15 21:32","price":2.748},{"date":"1396/12/15 22:00","price":2.744},{"date":"1396/12/15 23:00","price":2.749},{"date":"1396/12/15 23:32","price":2.745}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398