کمترین: 
1.9205
بیشترین: 
1.9418
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9351
زمان: 
12/15 23:32
قیمت بنزین امروز 15 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 15 اسفند 1396 , 1.9351 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 00:08","price":1.935},{"date":"1396/12/15 01:00","price":1.9364},{"date":"1396/12/15 01:32","price":1.9355},{"date":"1396/12/15 02:00","price":1.9325},{"date":"1396/12/15 03:00","price":1.9345},{"date":"1396/12/15 03:32","price":1.934},{"date":"1396/12/15 04:00","price":1.9355},{"date":"1396/12/15 05:00","price":1.9387},{"date":"1396/12/15 05:32","price":1.9355},{"date":"1396/12/15 06:00","price":1.9335},{"date":"1396/12/15 06:32","price":1.9325},{"date":"1396/12/15 07:00","price":1.933},{"date":"1396/12/15 07:32","price":1.9335},{"date":"1396/12/15 08:00","price":1.932},{"date":"1396/12/15 08:32","price":1.9325},{"date":"1396/12/15 09:00","price":1.9335},{"date":"1396/12/15 10:00","price":1.9325},{"date":"1396/12/15 10:32","price":1.932},{"date":"1396/12/15 11:00","price":1.933},{"date":"1396/12/15 11:32","price":1.9334},{"date":"1396/12/15 12:00","price":1.9265},{"date":"1396/12/15 12:32","price":1.9215},{"date":"1396/12/15 13:00","price":1.923},{"date":"1396/12/15 13:32","price":1.9295},{"date":"1396/12/15 14:00","price":1.9265},{"date":"1396/12/15 14:32","price":1.9275},{"date":"1396/12/15 15:00","price":1.9285},{"date":"1396/12/15 15:32","price":1.9355},{"date":"1396/12/15 16:00","price":1.9418},{"date":"1396/12/15 16:32","price":1.9405},{"date":"1396/12/15 17:00","price":1.9412},{"date":"1396/12/15 17:32","price":1.9378},{"date":"1396/12/15 18:08","price":1.9325},{"date":"1396/12/15 19:00","price":1.9294},{"date":"1396/12/15 19:32","price":1.9245},{"date":"1396/12/15 20:00","price":1.9239},{"date":"1396/12/15 20:32","price":1.9205},{"date":"1396/12/15 21:32","price":1.9275},{"date":"1396/12/15 22:00","price":1.9369},{"date":"1396/12/15 23:00","price":1.934},{"date":"1396/12/15 23:32","price":1.9351}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399