کمترین: 
568.25
بیشترین: 
576.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
575.13
زمان: 
12/15 23:00
قیمت گازوئیل امروز 15 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 575.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 00:08","price":572.38},{"date":"1396/12/15 01:00","price":572},{"date":"1396/12/15 02:00","price":572.38},{"date":"1396/12/15 05:00","price":573.75},{"date":"1396/12/15 05:32","price":573},{"date":"1396/12/15 06:00","price":572.25},{"date":"1396/12/15 07:00","price":572.5},{"date":"1396/12/15 08:00","price":572.38},{"date":"1396/12/15 09:00","price":572.5},{"date":"1396/12/15 10:32","price":572.25},{"date":"1396/12/15 11:00","price":572.38},{"date":"1396/12/15 11:32","price":572.13},{"date":"1396/12/15 12:00","price":569.38},{"date":"1396/12/15 12:32","price":568.38},{"date":"1396/12/15 13:00","price":568.25},{"date":"1396/12/15 13:32","price":570.5},{"date":"1396/12/15 14:00","price":570.25},{"date":"1396/12/15 14:32","price":571.38},{"date":"1396/12/15 15:00","price":571.63},{"date":"1396/12/15 15:32","price":573.38},{"date":"1396/12/15 16:00","price":575.63},{"date":"1396/12/15 16:32","price":574.88},{"date":"1396/12/15 17:00","price":574.38},{"date":"1396/12/15 17:32","price":573.75},{"date":"1396/12/15 18:08","price":573},{"date":"1396/12/15 18:32","price":572.13},{"date":"1396/12/15 19:00","price":573.63},{"date":"1396/12/15 19:32","price":572.38},{"date":"1396/12/15 20:00","price":572.88},{"date":"1396/12/15 20:32","price":572.13},{"date":"1396/12/15 21:32","price":575},{"date":"1396/12/15 22:00","price":576.63},{"date":"1396/12/15 23:00","price":575.13}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398