کمترین: 
826.99
بیشترین: 
861.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
826.99
زمان: 
12/15 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 15 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 826.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 00:00","price":860.5},{"date":"1396/12/15 00:30","price":856},{"date":"1396/12/15 02:30","price":857.59},{"date":"1396/12/15 03:00","price":861.19},{"date":"1396/12/15 05:30","price":852.4},{"date":"1396/12/15 06:00","price":851},{"date":"1396/12/15 06:30","price":852.5},{"date":"1396/12/15 07:00","price":850},{"date":"1396/12/15 08:30","price":856.07},{"date":"1396/12/15 11:30","price":856},{"date":"1396/12/15 12:00","price":856.8},{"date":"1396/12/15 12:30","price":856},{"date":"1396/12/15 13:00","price":851.78},{"date":"1396/12/15 13:30","price":857},{"date":"1396/12/15 14:00","price":855.23},{"date":"1396/12/15 14:30","price":846.99},{"date":"1396/12/15 15:30","price":846},{"date":"1396/12/15 16:00","price":840.12},{"date":"1396/12/15 16:30","price":838},{"date":"1396/12/15 17:30","price":837},{"date":"1396/12/15 18:00","price":832.36},{"date":"1396/12/15 18:30","price":835},{"date":"1396/12/15 19:00","price":843.85},{"date":"1396/12/15 20:30","price":845},{"date":"1396/12/15 21:00","price":833.65},{"date":"1396/12/15 23:30","price":826.99}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398