کمترین: 
1.8845
بیشترین: 
1.9086
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9025
زمان: 
12/15 23:32
قیمت نفت کوره امروز 15 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 1.9025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 00:00","price":1.8967},{"date":"1396/12/15 00:08","price":1.8967},{"date":"1396/12/15 00:32","price":1.8969},{"date":"1396/12/15 01:00","price":1.8963},{"date":"1396/12/15 01:32","price":1.8971},{"date":"1396/12/15 02:00","price":1.8972},{"date":"1396/12/15 03:00","price":1.8982},{"date":"1396/12/15 03:32","price":1.8981},{"date":"1396/12/15 04:00","price":1.8988},{"date":"1396/12/15 04:32","price":1.9007},{"date":"1396/12/15 05:00","price":1.9017},{"date":"1396/12/15 05:32","price":1.8992},{"date":"1396/12/15 06:00","price":1.8967},{"date":"1396/12/15 06:32","price":1.8968},{"date":"1396/12/15 07:00","price":1.8969},{"date":"1396/12/15 07:32","price":1.8973},{"date":"1396/12/15 08:00","price":1.8964},{"date":"1396/12/15 08:32","price":1.8965},{"date":"1396/12/15 09:32","price":1.8972},{"date":"1396/12/15 10:32","price":1.896},{"date":"1396/12/15 11:00","price":1.8948},{"date":"1396/12/15 11:32","price":1.8924},{"date":"1396/12/15 12:00","price":1.888},{"date":"1396/12/15 12:32","price":1.8857},{"date":"1396/12/15 13:00","price":1.8845},{"date":"1396/12/15 13:32","price":1.8914},{"date":"1396/12/15 14:00","price":1.8889},{"date":"1396/12/15 14:32","price":1.8946},{"date":"1396/12/15 15:00","price":1.8977},{"date":"1396/12/15 15:32","price":1.9002},{"date":"1396/12/15 16:00","price":1.9048},{"date":"1396/12/15 16:32","price":1.9055},{"date":"1396/12/15 17:00","price":1.9035},{"date":"1396/12/15 17:32","price":1.9037},{"date":"1396/12/15 18:08","price":1.8929},{"date":"1396/12/15 18:32","price":1.9062},{"date":"1396/12/15 19:00","price":1.9009},{"date":"1396/12/15 19:32","price":1.8912},{"date":"1396/12/15 20:00","price":1.8941},{"date":"1396/12/15 20:32","price":1.9021},{"date":"1396/12/15 21:32","price":1.9057},{"date":"1396/12/15 22:00","price":1.9086},{"date":"1396/12/15 22:32","price":1.9038},{"date":"1396/12/15 23:00","price":1.9021},{"date":"1396/12/15 23:32","price":1.9025}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399