کمترین: 
65.39
بیشترین: 
66.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.81
زمان: 
12/15 23:32
قیمت نفت برنت امروز 15 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 65.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 00:00","price":65.59},{"date":"1396/12/15 01:00","price":65.56},{"date":"1396/12/15 03:00","price":65.57},{"date":"1396/12/15 05:00","price":65.78},{"date":"1396/12/15 05:32","price":65.67},{"date":"1396/12/15 06:00","price":65.59},{"date":"1396/12/15 06:32","price":65.61},{"date":"1396/12/15 07:00","price":65.64},{"date":"1396/12/15 07:32","price":65.65},{"date":"1396/12/15 08:00","price":65.61},{"date":"1396/12/15 08:32","price":65.64},{"date":"1396/12/15 09:00","price":65.66},{"date":"1396/12/15 09:32","price":65.67},{"date":"1396/12/15 10:00","price":65.66},{"date":"1396/12/15 10:32","price":65.62},{"date":"1396/12/15 11:00","price":65.67},{"date":"1396/12/15 11:32","price":65.68},{"date":"1396/12/15 12:00","price":65.46},{"date":"1396/12/15 12:32","price":65.39},{"date":"1396/12/15 13:32","price":65.61},{"date":"1396/12/15 14:00","price":65.58},{"date":"1396/12/15 14:32","price":65.62},{"date":"1396/12/15 15:00","price":65.66},{"date":"1396/12/15 15:32","price":65.86},{"date":"1396/12/15 16:00","price":66.09},{"date":"1396/12/15 16:32","price":66.05},{"date":"1396/12/15 17:00","price":65.97},{"date":"1396/12/15 17:32","price":65.92},{"date":"1396/12/15 18:08","price":65.84},{"date":"1396/12/15 18:32","price":65.64},{"date":"1396/12/15 19:00","price":65.76},{"date":"1396/12/15 19:32","price":65.58},{"date":"1396/12/15 20:00","price":65.54},{"date":"1396/12/15 20:32","price":65.47},{"date":"1396/12/15 21:32","price":65.67},{"date":"1396/12/15 22:00","price":65.84},{"date":"1396/12/15 23:00","price":65.78},{"date":"1396/12/15 23:32","price":65.81}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398