کمترین: 
62.27
بیشترین: 
63.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.62
زمان: 
12/15 23:32
قیمت نفت سبک امروز 15 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 62.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 00:00","price":62.63},{"date":"1396/12/15 01:00","price":62.62},{"date":"1396/12/15 03:00","price":62.61},{"date":"1396/12/15 03:32","price":62.62},{"date":"1396/12/15 04:00","price":62.66},{"date":"1396/12/15 05:00","price":62.77},{"date":"1396/12/15 05:32","price":62.7},{"date":"1396/12/15 06:00","price":62.64},{"date":"1396/12/15 06:32","price":62.66},{"date":"1396/12/15 07:00","price":62.7},{"date":"1396/12/15 08:00","price":62.66},{"date":"1396/12/15 08:32","price":62.67},{"date":"1396/12/15 09:00","price":62.69},{"date":"1396/12/15 09:32","price":62.7},{"date":"1396/12/15 10:00","price":62.72},{"date":"1396/12/15 10:32","price":62.67},{"date":"1396/12/15 11:00","price":62.7},{"date":"1396/12/15 11:32","price":62.73},{"date":"1396/12/15 12:00","price":62.55},{"date":"1396/12/15 12:32","price":62.51},{"date":"1396/12/15 13:00","price":62.52},{"date":"1396/12/15 13:32","price":62.69},{"date":"1396/12/15 14:00","price":62.67},{"date":"1396/12/15 14:32","price":62.7},{"date":"1396/12/15 15:00","price":62.77},{"date":"1396/12/15 15:32","price":62.95},{"date":"1396/12/15 16:00","price":63.16},{"date":"1396/12/15 17:00","price":63.09},{"date":"1396/12/15 17:32","price":63.05},{"date":"1396/12/15 18:08","price":62.91},{"date":"1396/12/15 18:32","price":62.67},{"date":"1396/12/15 19:00","price":62.73},{"date":"1396/12/15 19:32","price":62.55},{"date":"1396/12/15 20:00","price":62.45},{"date":"1396/12/15 20:32","price":62.27},{"date":"1396/12/15 21:32","price":62.48},{"date":"1396/12/15 22:00","price":62.62},{"date":"1396/12/15 23:00","price":62.55},{"date":"1396/12/15 23:32","price":62.62}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398