کمترین: 
488000
بیشترین: 
495000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
494000
زمان: 
12/14 17:30
قیمت ربع سکه امروز 14 اسفند 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 494000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 11:36","price":495000},{"date":"1396/12/14 13:06","price":494000},{"date":"1396/12/14 14:36","price":488000},{"date":"1396/12/14 16:06","price":495000},{"date":"1396/12/14 17:30","price":494000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398