کمترین: 
1586000
بیشترین: 
1592400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1591700
زمان: 
12/14 22:36
قیمت سکه امامی امروز 14 اسفند 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 1591700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 10:06","price":1591600},{"date":"1396/12/14 10:12","price":1591400},{"date":"1396/12/14 10:18","price":1591300},{"date":"1396/12/14 10:24","price":1591400},{"date":"1396/12/14 10:30","price":1591200},{"date":"1396/12/14 10:36","price":1591600},{"date":"1396/12/14 10:42","price":1591700},{"date":"1396/12/14 10:48","price":1591400},{"date":"1396/12/14 10:54","price":1591000},{"date":"1396/12/14 11:00","price":1591400},{"date":"1396/12/14 11:06","price":1591600},{"date":"1396/12/14 11:18","price":1591800},{"date":"1396/12/14 11:24","price":1591900},{"date":"1396/12/14 11:30","price":1592000},{"date":"1396/12/14 11:36","price":1592100},{"date":"1396/12/14 11:42","price":1592400},{"date":"1396/12/14 11:48","price":1591800},{"date":"1396/12/14 11:54","price":1586000},{"date":"1396/12/14 22:30","price":1591800},{"date":"1396/12/14 22:36","price":1591700}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398