کمترین: 
643400
بیشترین: 
648200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
643400
زمان: 
12/14 22:35
قیمت مثقال طلا امروز 14 اسفند 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 14 اسفند 1396 , 643400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 10:05","price":646700},{"date":"1396/12/14 10:15","price":646600},{"date":"1396/12/14 10:25","price":646500},{"date":"1396/12/14 10:30","price":646600},{"date":"1396/12/14 10:35","price":646700},{"date":"1396/12/14 10:45","price":646600},{"date":"1396/12/14 10:50","price":646400},{"date":"1396/12/14 10:55","price":646500},{"date":"1396/12/14 11:00","price":646600},{"date":"1396/12/14 11:05","price":646700},{"date":"1396/12/14 11:20","price":646800},{"date":"1396/12/14 11:30","price":646900},{"date":"1396/12/14 11:35","price":647200},{"date":"1396/12/14 11:40","price":647700},{"date":"1396/12/14 11:50","price":648000},{"date":"1396/12/14 12:00","price":648200},{"date":"1396/12/14 12:10","price":648000},{"date":"1396/12/14 12:15","price":647000},{"date":"1396/12/14 12:20","price":646900},{"date":"1396/12/14 12:25","price":646500},{"date":"1396/12/14 12:40","price":646200},{"date":"1396/12/14 12:45","price":646100},{"date":"1396/12/14 22:30","price":643500},{"date":"1396/12/14 22:35","price":643400}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398