کمترین: 
0
بیشترین: 
12485
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12442
زمان: 
12/14 22:30
قیمت دینار بحرین امروز 14 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 14 اسفند 1396 , 12442 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":12455},{"date":"1396/12/14 10:30","price":12447},{"date":"1396/12/14 11:00","price":12311},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":12311},{"date":"1396/12/14 12:10","price":12444},{"date":"1396/12/14 17:00","price":12396},{"date":"1396/12/14 17:30","price":12485},{"date":"1396/12/14 18:00","price":12483},{"date":"1396/12/14 18:10","price":12444},{"date":"1396/12/14 19:20","price":12442},{"date":"1396/12/14 21:10","price":12444},{"date":"1396/12/14 22:30","price":12442}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398