کمترین: 
0
بیشترین: 
15600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15600
زمان: 
12/14 11:20
قیمت دینار کویت امروز 14 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 15600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":15600},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":15600}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398