کمترین: 
0
بیشترین: 
6867
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6867
زمان: 
12/14 12:10
قیمت پوند امروز 14 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 14 اسفند 1396 , 6867 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":6833},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":6833},{"date":"1396/12/14 11:50","price":6860},{"date":"1396/12/14 12:10","price":6867}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398