کمترین: 
0
بیشترین: 
5497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5497
زمان: 
12/14 11:20
قیمت یورو امروز 14 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 14 اسفند 1396 , 5497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":5490},{"date":"1396/12/14 10:10","price":5494},{"date":"1396/12/14 10:30","price":5497},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":5497}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398