کمترین: 
0
بیشترین: 
4793
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4784
زمان: 
12/14 12:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 14 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 4784 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":4785},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":4793},{"date":"1396/12/14 11:30","price":4791},{"date":"1396/12/14 11:40","price":4787},{"date":"1396/12/14 11:50","price":4786},{"date":"1396/12/14 12:00","price":4779},{"date":"1396/12/14 12:10","price":4781},{"date":"1396/12/14 12:20","price":4779},{"date":"1396/12/14 12:30","price":4780},{"date":"1396/12/14 12:40","price":4778},{"date":"1396/12/14 12:50","price":4784}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398