کمترین: 
0
بیشترین: 
9933.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9933.4
زمان: 
12/14 11:20
قیمت دینار بحرین امروز 14 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 14 اسفند 1396 , 9933.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":9933.4},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":9933.4},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":9933.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398