کمترین: 
0
بیشترین: 
315.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
315.3
زمان: 
12/14 11:20
قیمت دینار عراق امروز 14 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 315.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":315.3},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":315.3},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":315.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398