کمترین: 
0
بیشترین: 
54.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.6
زمان: 
12/14 11:20
قیمت افغانی امروز 14 اسفند 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 54.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":54.6},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":54.6},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":54.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399