کمترین: 
0
بیشترین: 
5150.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5150.4
زمان: 
12/14 11:20
قیمت پوند امروز 14 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 14 اسفند 1396 , 5150.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":5150.4},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":5150.4},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":5150.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398