کمترین: 
0
بیشترین: 
4601.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4601.9
زمان: 
12/14 11:20
قیمت یورو امروز 14 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 14 اسفند 1396 , 4601.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":4601.9},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":4601.9},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":4601.9}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399