کمترین: 
561.13
بیشترین: 
573.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
571.88
زمان: 
12/14 23:00
قیمت گازوئیل امروز 14 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 571.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 05:00","price":571.25},{"date":"1396/12/14 05:32","price":571},{"date":"1396/12/14 06:00","price":570.38},{"date":"1396/12/14 06:32","price":569.75},{"date":"1396/12/14 07:08","price":569.38},{"date":"1396/12/14 07:32","price":569.63},{"date":"1396/12/14 08:00","price":569.25},{"date":"1396/12/14 08:32","price":568.75},{"date":"1396/12/14 09:00","price":568.88},{"date":"1396/12/14 09:32","price":568.75},{"date":"1396/12/14 10:00","price":568.5},{"date":"1396/12/14 11:00","price":567.25},{"date":"1396/12/14 11:32","price":567.88},{"date":"1396/12/14 12:00","price":568.88},{"date":"1396/12/14 12:32","price":571.88},{"date":"1396/12/14 14:00","price":568.5},{"date":"1396/12/14 14:32","price":567.88},{"date":"1396/12/14 15:00","price":566.38},{"date":"1396/12/14 15:32","price":564.88},{"date":"1396/12/14 16:00","price":565.13},{"date":"1396/12/14 16:32","price":563.63},{"date":"1396/12/14 17:00","price":564.5},{"date":"1396/12/14 17:32","price":562.63},{"date":"1396/12/14 18:00","price":561.13},{"date":"1396/12/14 18:32","price":563.38},{"date":"1396/12/14 19:00","price":566.38},{"date":"1396/12/14 19:32","price":571.13},{"date":"1396/12/14 20:00","price":572.13},{"date":"1396/12/14 21:00","price":572.63},{"date":"1396/12/14 21:32","price":573.13},{"date":"1396/12/14 22:32","price":571.63},{"date":"1396/12/14 23:00","price":571.88}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398