کمترین: 
64.18
بیشترین: 
65.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.47
زمان: 
12/14 23:00
قیمت نفت برنت امروز 14 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 65.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 05:00","price":64.84},{"date":"1396/12/14 05:32","price":64.8},{"date":"1396/12/14 06:00","price":64.72},{"date":"1396/12/14 06:32","price":64.67},{"date":"1396/12/14 07:08","price":64.62},{"date":"1396/12/14 07:32","price":64.67},{"date":"1396/12/14 08:00","price":64.63},{"date":"1396/12/14 08:32","price":64.59},{"date":"1396/12/14 09:00","price":64.62},{"date":"1396/12/14 09:32","price":64.61},{"date":"1396/12/14 10:00","price":64.58},{"date":"1396/12/14 10:32","price":64.56},{"date":"1396/12/14 11:00","price":64.48},{"date":"1396/12/14 11:32","price":64.52},{"date":"1396/12/14 12:00","price":64.66},{"date":"1396/12/14 12:32","price":65.03},{"date":"1396/12/14 14:00","price":64.72},{"date":"1396/12/14 14:32","price":64.64},{"date":"1396/12/14 15:00","price":64.55},{"date":"1396/12/14 15:32","price":64.41},{"date":"1396/12/14 16:00","price":64.42},{"date":"1396/12/14 16:32","price":64.27},{"date":"1396/12/14 17:00","price":64.39},{"date":"1396/12/14 17:32","price":64.25},{"date":"1396/12/14 18:00","price":64.18},{"date":"1396/12/14 18:32","price":64.41},{"date":"1396/12/14 19:00","price":64.65},{"date":"1396/12/14 19:32","price":65.11},{"date":"1396/12/14 20:00","price":65.28},{"date":"1396/12/14 21:00","price":65.61},{"date":"1396/12/14 21:32","price":65.6},{"date":"1396/12/14 22:00","price":65.59},{"date":"1396/12/14 22:32","price":65.48},{"date":"1396/12/14 23:00","price":65.47}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398