کمترین: 
2.681
بیشترین: 
2.712
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.707
زمان: 
12/14 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 14 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 2.707 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 03:32","price":2.707},{"date":"1396/12/14 04:08","price":2.708},{"date":"1396/12/14 04:32","price":2.703},{"date":"1396/12/14 05:00","price":2.702},{"date":"1396/12/14 05:32","price":2.7},{"date":"1396/12/14 08:00","price":2.699},{"date":"1396/12/14 08:32","price":2.703},{"date":"1396/12/14 09:00","price":2.702},{"date":"1396/12/14 09:32","price":2.704},{"date":"1396/12/14 10:00","price":2.696},{"date":"1396/12/14 10:32","price":2.683},{"date":"1396/12/14 11:32","price":2.691},{"date":"1396/12/14 12:00","price":2.689},{"date":"1396/12/14 12:32","price":2.692},{"date":"1396/12/14 14:00","price":2.687},{"date":"1396/12/14 14:32","price":2.684},{"date":"1396/12/14 15:00","price":2.683},{"date":"1396/12/14 15:32","price":2.687},{"date":"1396/12/14 16:00","price":2.688},{"date":"1396/12/14 16:32","price":2.691},{"date":"1396/12/14 17:00","price":2.681},{"date":"1396/12/14 17:32","price":2.703},{"date":"1396/12/14 18:00","price":2.712},{"date":"1396/12/14 18:32","price":2.709},{"date":"1396/12/14 19:00","price":2.712},{"date":"1396/12/14 19:32","price":2.708},{"date":"1396/12/14 20:00","price":2.712},{"date":"1396/12/14 21:00","price":2.708},{"date":"1396/12/14 21:32","price":2.688},{"date":"1396/12/14 22:00","price":2.692},{"date":"1396/12/14 22:32","price":2.704},{"date":"1396/12/14 23:00","price":2.707}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398